Projekt badawczo-rozwojowy wspierany przez program NCBiR “Szybka Ścieżka”

Tytuł projektu

Reetail:AR - Interaktywny system wsparcia decyzji klientów handludetalicznego oparty o rozszerzoną rzeczywistość.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu Reetail:AR - pierwszegona świecie interaktywnego kanału dla dóbr szybkozbywalnych(FMCG) w rozszerzonej rzeczywistości (AR), pozwalającego na:
- otwarcie się sklepów detalicznych na doświadczenia cyfrowe
- zapewnienie klientom bezdotykowej interakcji z produktami, wspomagającej decyzje zakupowe
- stworzenie mechanizmu cyfrowego umożliwiającego pobieranie“cyfrowej opłaty półkowej”.

Efekty projektu

Reetail:AR umożliwi przekazanie konsumentowi rozszerzonejinformacji o produkcie wraz z immersyjnymi doświadczeniami AR z poziomu przeciętnego smartfona, a także funkcjonalnąrekomendację zakupową poprzez filtry (np. bio, bez parabenów). Dla firm handlu detalicznego zwiększa to atrakcyjność sklepu i ilośćkonsumentów oraz otwiera nowe źródło dochodów, aproducentom dostarcza danych i zwiększa konkurencyjnośćproduktu o doświadczenia immersyjne.

Program wsparcia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badaniaprzemysłowe i prace rozwojowe realizowane przezprzedsiębiorstwa”.

Wartość projektu

6,503,158.92 PLN

Wartość dofinansowania

4,932,252.82 PLN

Okres realizacjiprojektu

02.12.2020 - 31.03.2023

R&D project supported by NCBiR
“Szybka Ścieżka”

Project title

Reetail:AR - An interactive decision support system for retail customers based on augmented reality.

Project goal

The aim of the project is to develop the Reetail:AR system - the world's first interactive augmented reality (AR) channel for fast-moving consumer goods (FMCG), allowing:
- to open retail shops to digital experiences
- to provide customers with a contactless interaction with products to support purchase decisions
- to create a digital mechanism for the collection of a "digital shelf charge”.

Planned effects of the project

Reetail:AR will enable enhanced product information to be delivered to the consumer along with immersive AR experiences from the average smartphone, as well as functional shopping recommendations through filters (e.g. bio, paraben-free). For retail companies, this increases shop appeal and consumer volume and opens up a new source of revenue, while  to brands it provides data and enhances product competitiveness with immersive experiences.

Financing source

Intelligent Development Operational Programme 2014-2020 Measure 1.1 "R&D projects of enterprises", Sub-measure 1.1.1 "Industrial research and development works carried out by enterprises"

Value of the project

6,503,158.92 PLN

Value of the financial support

4,932,252.82 PLN

Project duration

02.12.2020 - 31.03.2023